งานพิธีตั้งศาล ท้าวมหาพรหม พระภูมิ เจ้าที่ร่ำรวย

SHRINE ERECTION CEREMONY