งานพิธีเปิดโรงงาน

Golden Foods Siam Plant 5
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก