งานพิธีวางศิลาฤกษ์

โรงผลิตไฟฟ้าพลังงานร่วม อมตะบีกริมเพาเวอร์ 1 และ 2
นิคมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง