งานพิธีเปิดป้ายโรงงานแห่งใหม่
YOKO ALLOY WHEELS CO., LTD.