งานพิธีเปิดป้ายโรงงานแห่งใหม่
Takatsu MFG (Thailand) Co., Ltd